Komunikaty Zarządu Głównego

img

Walne Zebranie Sprawozdawcze

2023-05-26

Zarząd Główny ZKwP informuje,  że z przyczyn organizacyjnych Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Pinczerów i Sznaucerów w dniu 29 maja 2023 roku nie odbędzie się. Zarząd Główny poinformuje o nowym terminie zebrania w niedługim czasie.


img

Badanie profilu DNA

2023-02-27

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Druki do pobrania:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW - pobierz >

 


img

Komunikat Zarządu Głównego

2023-02-24

W związku z przywróceniem, decyzją Zarządu Głównego, od dnia 01.01.2023 r. prób polowych dla wyżłów jako jednego z wymogów hodowlanych informujemy, że Zarząd Główny na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej do czasu wyjaśnienia tej kwestii z PZŁ upoważnia Oddziałowe Komisje Hodowlane do podejmowania decyzji o jednorazowe, warunkowe dopuszczenie psów i suk do krycia.
Uprawnienia hodowlane z wpisem do rodowodu pies reproduktor, suka hodowlana nastąpią po zaliczeniu prób polowych.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-10-06

EGZAMINY SĘDZIOWSKIE

Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZKwP w dniu 3 października br. przyjęto uchwałę o terminach egzaminów sędziowskich:
- 3 grudnia 2022 r. godz. 9.00 teoretyczny egzamin sędziowski dla Asystentów,
- 3 grudnia 2022 r. godziny popołudniowe, teoretyczny egzamin dla Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia,
- 4 grudnia 2022 r. godz.9.00 teoretyczny egzamin dla Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia,

Wymagane do egzaminu dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem Oddziału macierzystego na adres Biura Zarządu Głównego ZKwP w terminie do 31 października br.
W dniu egzaminu wymagany będzie dowód tożsamości, potwierdzenie opłaty składki członkowskiej za bieżący rok oraz opłaty za egzamin w wysokości 150 zł.
Egzaminy odbędą się w Warszawie w hotelu Sobieski, Pl. Artura Zawiszy 1.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-04-12

W dniu 28.05.2022 r. odbędzie się teoretyczny egzamin sędziowski dla asystentów.

Asystent, który spełnił wymogi wynikające z § 16 Regulaminu Sędziów i asystentów Kynologicznych powinien złożyć za pośrednictwem macierzystego Zarządu Oddziału wniosek do Zarządu Głównego o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego.

Do wniosku dołącza indeks asystenta, dwie fotografie, opinię Zarządu Oddziału oraz potwierdzenie opłaty składki członkowskiej za rok bieżący i wniesienia opłaty za egzamin. Dodatkowo asystenci pracy psów myśliwskich dołączają opinię wydaną przez PZŁ.

Zgodnie z pismem okólnym z dnia 11.04.2022r. oddział macierzysty musi przesłać ww  dokumenty do 27.04.2022r. do biura Zarządu Głównego.


W dniu 29.05.2022 r. odbędzie się teoretyczny egzamin sędziowski dla sędziów międzynarodowych chcących rozszerzyć swoje uprawnienia.

Sędzia międzynarodowy chcący rozszerzyć posiadane uprawnienia powinien , złożyć wniosek do Zarządu Głównego o rozpoczęcie rozszerzania uprawnień do którego załącza potwierdzenie opłaty składki członkowskiej za bieżący rok oraz potwierdzenie opłaty za egzamin.

WYMOGI FORMALNE (PDF) >


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-04-11

Zarząd Główny ZKwP informuje, że w dniu 9 kwiecień 2022 r. uchwalony został nowy Regulamin Sędziów i Asystentów Kynologicznych i wszedł w życie 9 kwietnia 2022 r.
Treść regulaminu dostępna jest w zakładce REGULAMINY oraz tutaj >

Zarząd Główny ZKwP przyjął uchwałę o terminach egzaminów sędziowskich:
- 28 maja 2022 r. godz. 9.00 teoretyczny egzamin sędziowski dla Asystentów,
- 29 maja 2022r. godz.9.00 teoretyczny egzamin dla Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia,

Wymagane do egzaminu dokumenty należy przesyłać do Biura Zarządu Głównego ZKwP w terminie do 27 kwietnia br.
W dniu egzaminu wymagany będzie dowód tożsamości, potwierdzenie opłaty składki członkowskiej za bieżący rok oraz opłaty za egzamin w wysokości 150 zł.
Egzaminy odbędą się w hotelu GROMADA, Pl. Powstańców Warszawy 2.

 


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-04-11

Prezydium Zarządu Głównego ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej uchyla dotychczasową procedurę z dnia 25 marca 2020 r. dotyczącą wydawania metryk szczeniętom na wniosek hodowcy bez przeprowadzania kontroli miotu w związku z SARS-CoV-2.

Informujemy, że decyzją Prezydium ZG ZKwP od dnia 8 kwietnia 2022r. przeglądy miotów odbywają się zgodnie z  Regulaminem Hodowli Psów Rasowych § 14 pkt 2 ppkt "j".


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-04-05

W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union (UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej:
1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.
2. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
3. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU. Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
4. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
5. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
6. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI - więcej >


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-04-03

W związku z  tym, że od kwietnia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o  zniesieniu większości obostrzeń covidowich, za wyjątkiem obowiązku noszenia maseczek w aptekach i placówkach medycznych, Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło decyzję o przywróceniu z dniem 4 kwietnia br. pracy w trybie stacjonarnym we wszystkich Oddziałach  ZKwP.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-03-09

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022 r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji (RKF) i z Białorusi (BCU):
- ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji (RKF) dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022 r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
- ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi (BCU) dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022 r. i umowy zawartej do tego dnia.

2. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
- ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022 r.  (dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym).

3. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
- ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce (po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy) przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022 r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022 r.

4. Wystawiania Championatów (Polski, Młodzieżowych, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
- wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022 r. i z Białorusi po 7 marca 2022 r. nie zostaną zrealizowane.
- wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022 r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej (UKU) Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. Hodowlanych


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-03-08

Stanowisko Związku Kynologicznego w Polsce

W związku z agresją Rosji na suwerenne państwo ukraińskie wyrażamy solidarność z jego narodem.
Związek Kynologiczny w Polsce podjął decyzję o całkowitym zawieszeniu współpracy z Rosyjską Federacją Kynologiczną (RKF) od dnia 28 lutego 2022 r.
Dotyczy to między innymi zapraszania sędziów należących do RKF na imprezy kynologiczne organizowane przez ZKwP, a także przyjmowania na nie uczestników będących członkami RKF.

W związku z militarnymi działaniami Białorusi wymierzonymi w Ukrainę, Związek Kynologiczny w Polsce podjął decyzję o całkowitym zawieszeniu współpracy z Białoruską Unią Kynologiczną (BCU) od dnia 7 marca 2022 r.
Dotyczy to między innymi zapraszania sędziów na imprezy kynologiczne organizowane przez ZKwP, a także przyjmowania na nie uczestników będących członkami BCU.

Kierujemy także apel do FCI o podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu Głównego ZKwP
Leszek Salamon


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-01-04

Uprzejmie informujemy, że od 10 stycznia 2022 r. przywrócona zostaje możliwość wyrobienia rodowodu w trybie ekspresowym.
Czas oczekiwania na rodowód wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów przez Biuro ZG ZKwP.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-10-29

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii serwera, czas oczekiwania na rodowody wynosi dwa miesiące, licząc od daty otrzymania metryki z oddziału.

Jednocześnie informujemy, że chwilowo nie możemy realizować rodowodów w trybie ekspresowym. Opóźnienie dotyczy również rejestracji przydomków oraz realizacji wniosków na championaty. Przepraszamy za niedogodności, będziemy starali się jak najszybciej usunąć zaległości.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-10-22

W dniach 9 i 10 października 2021 r. odbył się Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce, na którym wybrano nowe Władze Naczelne ZKwP, które ukonstytuowały się w następującym składzie - więcej >


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-02-18

Zarząd Główny informuje, że ostatecznie zakończona została sprawa powołania kuratora Naszego Związku, która u niektórych wzbudzała niepotrzebne emocje.

Postanowieniem z 3.02.2021 r. Sąd Okręgowy Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił apelację Prezydenta M. St. Warszawy od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o powołanie kuratora. Orzeczenie Sądu Okręgowego jest prawomocne, nie podlega zaskarżeniu. Tym samym kolejnym orzeczeniem Sąd potwierdził umocowanie Z.G. do kierowania Związkiem.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-02-18

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce domaga się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i prawa chronionego znaku towarowego „Polska Księga Rodowodowa” od stowarzyszeń, które mimo ostrzeżeń sądu, bezprawnie wykorzystywały ten znak towarowy dla celów własnych.
W związku z tym ZKwP wysłał wezwania do zapłaty i naprawienia szkód.

„Polska Księga Rodowodowa” (PKR) to nazwa zastrzeżona przez Związek Kynologiczny w Polsce i chroniona prawnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Status tego znaku towarowego pozwala więc na używanie nazwy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) wyłącznie w dokumentach wydawanych przez ZKwP. Z wcześniejszego orzecznictwa sądów wynika nakaz wobec wymienionych podmiotów do zwrotu wszystkich pieniędzy jakie zarobiły, posługując się zastrzeżoną nazwą, tj. metrykami i rodowodami opatrzonymi informacją, że dane psa zostały wpisane do „Polskiej Księgi Rodowodowej”.

Działając w obronie naszego dobrego imienia, dbając o hodowane przez nas zwierzęta, a także chroniąc i szanując spuściznę po kynologach przez dziesięciolecia tworzących zasady obowiązujące w ZKwP, z pełną determinacją oświadczamy, że podejmiemy wszelkie kroki prawne, które zabezpieczą interesy ZKwP związane z prawami do znaku towarowego „Polska Księga Rodowodowa” (PKR)


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-02-18

Polska Księga Rodowodowa (PKR) to nazwa zastrzeżona przez Związek Kynologiczny w Polsce i chroniona prawnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Status tego znaku towarowego pozwala więc na używanie nazwy Polska Księga Rodowodowa (PKR) wyłącznie w dokumentach wydawanych przez ZKwP. Od lat jednak wiele stowarzyszeń bezkarnie — mimo orzeczeń sądu zakazujących posługiwania się tą zastrzeżoną nazwą wszystkim organizacjom poza ZKwP — wykorzystywało znak towarowy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) dla własnych celów, przy czym nierzadko wprowadzało w błąd potencjalnych nabywców szczeniąt.

Dlatego Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce w obronie naszego dobrego imienia, dbając o hodowane przez nas zwierzęta, a także chroniąc i szanując spuściznę po kynologach przez dziesięciolecia tworzących zasady obowiązujące w ZKwP, z pełną determinacją będzie się domagał — idąc za orzeczeniem sądu — zadośćuczynienia za poniesione przez ZKwP straty spowodowane nieprawnym używaniem nazwy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) oraz natychmiastowego zaprzestania jej używania we wszelkiej dokumentacji.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-01-29

Zarząd Główny informuje, że wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat. W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach, elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej oraz drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). W przypadku wersji drukowanej, certyfikat udostępniony zostanie również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie), a wydrukowany zostanie wysłany pocztą na adres właściciela przydomka.


img

ZMIANA REGULAMINU SĘDZIÓW WYSTAWOWYCH FCI

2021-01-01

Zarząd Główny ZKWP informuje o nowych regulacjach FCI obowiązujących od dnia 01.01.2021 r.:

FCI Show Judges Code of Commitment to the Welfare of Pedigree Dogs - zaktualizowany dokument "Działań na rzecz dobrostanu psów rasowych" zawiera w paragrafach 9 i 10 novum w postaci zaleceń FCI, dotyczących właściwego zachowania sędziów na forum publicznym i w mediach społecznościowych - więcej >

Zaktualizowany Regulamin Sędziów Wystawowych FCI (FCI Regulation for Show Judges) - więcej >